myEduSoft-Perisian Pendidik Malaysia Software

Home
Software
Free Utilities
Download
Mailing List
Enquiry
About

  Borang Pesanan

Made in Malaysia

Made in Malaysia
Copyright © 2013
myname
All rights reserved.

Last Update: 12/06/2013
Sistem Penjadualan Sekolah, SPJS  |  Kejohanan Olahraga, KEJOLA  |  Tuntutan Perjalanan, CLAIM  |  Penyemakan Ujian & Analisis Item, AI

Penyemakan Ujian & Analisis Item, AI


Download AI v5.0 (998KB)

Bayaran Pendaftaran:
- RM500 (organisasi)
- RM50  (individu)
Pesanan Individu


NEWPerisian AI v5.0 mempunyai kemudahan untuk mengekspot data ke dalam format data untuk kegunaan perisian QUEST. Dua data fail dapat dijana secara otomatik: fail kawalan (.CTL) and fail data (.DAT).

Secara ringkas perisian Penyemakan Ujian dan Analisis Item membolehkan seseorang menaipkan respon (jawapan) calon bagi satu ujian/peperiksaan aneka pilihan. Kemudian perisian ini akan menyemak dan melaporkan skor serta merta bagi setiap calon, dan menjalankan analisis item serta mengira statistik asas selepas semua respon telah dimasukkan. Antara lain ia mengira Indeks Kesukaran, Indeks Diskriminasi (kunci dan pengganggu), Min, Sisihan Piawai, Skor Mentah dan Skor-z/T. Juga disediakan kemudahan mengenalpasti calon yang menjawab betul/salah atau yang memilih mana-mana opsyen jawapan. Ini membolehkan anda mengenalpasti calon-calon yang lemah bagi setiap soalan. Perisian ini dapat juga mentafsir setiap item dari segi kesesuaian pengganggu-penganggunya. Hasil analisis item ini dapat membantu anda memilih soalan yang berkualiti untuk dikumpulkan dalam bank soalan/item.

Lihat artikel ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konsep Analisis Item.


Contoh-contoh skrin AI (klik untuk saiz penuh)

Masuk Respon Calon


Senarai Keputusan

Hasil Analisis Item


Tafsiran Item & Pengganggu

Calon Menjawab Betul

Calon Menjawab Salah
Home | Software | Free Utilities | Download | Mailing List | Enquiry | About